امروز شنبه, 31 ارديبهشت 1401 - Sat 05 21 2022

منو

تاریخچه دارو سازی

بی گمان یکی از شاخه های بسیار مهم دانش پزشکی زمان ما دانش دارو شناسی و دارو سازی است، که مهارت روزمره را مطلبد و دانش داروشناسی از نیاز های اولیه است و هیچ کدام از دست اندر کاران رشته های پزشکی از این دانش
بی نیاز نیستند. پزشک، داروساز، دندانپزشک، پرستار، ماما و دیگر وابستگان این رشته اگردارو شناس نباشند در کار خود موفق نخواهند بود.

تاریخچه: استفاده از دارو به قبل از تاریخ مکتوب می رسد( تسکین درد زخمهای بدن از طریق قرار دادن عضو در آب سرد و یا استفاده از برگ تازه درختان و یا گل آلود کردن عضو) از هنگام تهیه و جمع آوری مواد داروئی دانش داروسازی آغاز شد و به این ترتیب در اثر بروز بیماریهای مختلف و غریزه بقاء در طول اعصار متمادی داروهای مختلف کشف گردیدند.درقرن هفتم قبل از میلادASKLEPIOS به عنوان بزرگترین خدایان تندرستی مورد اعتقاد یونانیان بود و در آن زمان بیمار می بایست دست یا عصای آسک لپیوس و یا زبان مار مقدس را می بوسید تا مورد رحمت خدا  قرار می گرفت عصای آسک لپیوس و مار مقدس که دور آن حلقه زده بود به عنوان نشانه رسمی پزشکی در دنیا شناخته شد.

در سمت راست آسک لپیوس دخترش HYGIA می ایستاد که در دستش یک جام از شربت شفاء بخش برای بیمار قرار داشت و مار مقدس نیز بر بازویش حلقه زده بود از آن پس جام و مار نیز به عنوان نشانه دارو سازی در جهان شناخته شد.

 

سیر تکاملی داروسازی: تعداد زیادی لوح و طومار و آثار دارو پزشکی کشف و تفسیر گردیده است که قدمت آنها به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح می رسد. ایرانیان باستان جزء اولین کسانی بودند که دارو را می شناختند]در زندواستا قسمتی به نام وندیدا به امور درمان اختصاص دارد[. اوستا دو نسخه داشت یک نسخه آن در تخت جمشید در آتش سوزان اسکندر از بین رفت ولی دیگری که در آتشکده آذر گشسب نگهداری می شد به دست یونانیان افتاد و دانشمندانی نظیرجالینوس از آن بهره گرفتند.CLAUDIUS  GALENکه ما او را جالینوس (GALENUS) می نامیم درسال 131 میلادی به دنیاآمد 400 تالیف داشته که بیشتر آنها از بین رفته است وی با مخلوط کردن مواد فراورده های داروئی می ساخت و به بیماران تجویز می کرد.  امروزه به احترام او داروهائی را که به صورت ترکیبی ساخته می شود داروهای  جالینوسی  می گویند.

محمدزکریای رازی: محمدزکریای رازی

(251ه- ق ، 313 ه- ق) پزشک ، فیلسوف و شیمی دان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد (اسید سولفوریک) مشهور است. به گفته جرج سارتن( پدر تاریخ  علم) رازی  بزرگترین پزشک اسلام و قرون وسطی بود . این دانشمند ایرانی از آن جا که کتابهای خود را به زبان عربی می نوشت نزد غربیان به جالینوس عرب نیز مشهور بوده است. به پاس زحمات فراوان رازی در امر داروسازی روز پنج شهریور ماه (27 اوت)، روز بزرگداشت زکریای رازی شیمی دان بزرگ ایرانی و روز داروساز نام گذاری شده است.

در سال 1229 شمسی جهت پیشرفت علوم به همّت امیرکبیر دارالفنون تأسیس شد که در قسمت پزشکی یک معلم داروساز ایتالیائی داشت در سال 1297 کلاس طب جدا شد و مدرسه عالی طب نام گرفت و در سال 1301 مدرسه دواسازی تاسیس گردید، در سال 1311 دوره داروسازی 5 سال بود و دانشجویان به جز ساعات درس باید در یکی از داروخـانه های تحت نظر یک  داروسـاز مجرب و معروف مشغول آمـوزش عملیات داروسازی می شدند. در سال 1313 که دانشگاه تهران تاسیس گردید مدرسه دواسازی به دانشکده تبدیل گردید. اولین داروخانه با داروهای گیاهی در سال 1227 شمسی در مریضخانه دولتی که توسط امیرکبیر تأسیس شد دایرگردید و اولین داروخانه به سبک جدید توسط شوربن آلمانی معلم داروسازی دارالفنون در خیابان ناصر خسرو تاسیس شد از نخستین ایرانیانی که داروخانه تاسیس کردند آقای دکتر هوشنگ نظامی بودند که داروخانه نظامی را در خیابان چراغ برق افتتاح کردند. از نخستین داروخانه هائی که در بجنورد تاسیس گردیده می توان از داروخانه وثوق، صحت، گرایلی، قاسمی و آریا نام برد .


دکتر مجید اسماعیل نیا
معاون رفاهی پشتیبانی سازمان نظام پزشکی