امروز چهارشنبه, 19 بهمن 1401 - Wed 02 08 2023

منو

شرح وظایف معاونتهای نظام پزشکی

  1. معاونت پشتیبانی و رفاهی :
  2. معاونت آموزشی و برنامه ریزی :
  3. معاونت انتظامی سازمان :

 

1. پیگیری و اجرای دستورالعمل های ارسالی از سوی معاونت پشتیبانی و معاونت رفاهی و اجتماعی سازمان مرکزی

2. اجرای مصوبات هیات مدیره که توسط ریاست هیئت مدیره ابلاغ می گردد.

3. تامین منابع در آمدی و نظارت بر هزینه های سازمان مربوطه

4. برنامه ریزی در جهت گسترش در آمدهای سازمان مربوطه با هماهنگی سایر معاونت ها

5. تنظیم اسناد مالی و گزارش های حسابداری

6. مدیریت گزینش و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در سازمان

7.انعقاد قرار دادهای سازمان با هماهنگی دفتر حقوقی و معاونت پشتیبانی سازمان مرکزی

9. رسیدگی به شکایات مطروحه در سیستم اداری سازمان

10. رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان سازمان

11. بررسی اسناد و مدارک مالی، گزارش تنخواه گردانی، صورت وضعیت پیمانکاران، تراز نامه ها و صورت مغایرت و اسناد انبار در سازمان

12. فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتقاء روحیه مشارکت کارکنان در انجام امور، ارائه طرح ها وپیشنهادات جهت بهبود امور جاری و ارتقاء کمی و کیفی سطح بهره وری و کارآیی کارکنان سازمان

13. نظارت بر حسن انجام امور اداری، خدماتی و تدارکاتی سازمان

14. تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی سازمان بر اساس سیاست ها و ضوابط سازمان مرکزی

15. تهیه و تنظیم گزارش مالی و ارائه آن به معاونت پیشتیبانی و مجلس سازمان مرکزی

16. تدوین برنامه های رفاهی و فرهنگی سازمان و نظارت بر حسن اجرای آنها

17. هماهنگی و مذاکره با نهاد ها و موسسات و شرکت ها جهت ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به اعضاء سازمان

18. تسهیل عضویت اعضاء در صندوق وام سازمان و هماهنگی های لازم جهت ارائه وام های مربوط به اعضاء

 

1. پیگیری و اجرای دستور العمل های ارسالی از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی و معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان مرکزی

2. اجرای مصوبات هیات مدیره که توسط ریاست هیات مدیره ابلاغ می گردد.

3. هماهنگی و مشارکت در برگزاری همایش ها و سمینارهای سازمان مرکزی جهت تسهیل ثبت نام و شرکت اعضاء در همایش های مذکور بر اساس دستورالعمل های صادره از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان مرکزی

4. شرکت در جلسات کمیته ماده 6 آموزش مداوم( مرکز استان)

5. اجرای برنامه های آموزش مداوم با کسب مجوز از مراجع قانونی ذیربط با هماهنگی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان مرکزی

6. بررسی طرحهای پژوهشی اعضای سازمان و ارسال آن به معاونت آموزشی  پژوهشی سازمان مرکزی

7. شرکت درجلسات شورای آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مربوط(شهرهای دانشگاهی)

8. تشکیل ستاد ترویج اخلاق پزشکی و اجرای برنامه های اخلاق پزشکی

9.تلاش درجهت گسترش برنامه های خودآموز پزشکی

10.تهیه کتب و بولتن های علمی آموزشی و نیز تدوین و برگزاری برنامه آموزش همگانی و هماهنگی با رسانه ها جهت گسترش صحیح فرهنگ آموزش همگانی در علوم پزشکی

11. صدور و تمدید پروانه های مطب و دفاتر کار در چهار چوب ضوابط و مقررات تعیین شده توسط معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان مرکزی

12. تشکیل پرونده جهت صدور پروانه های تبصره 7 و هماهنگی با دبیرخانه کمیسیون تبصره 7 مستقر در سازمان

13. ثبت نام اعضای جدید و اعمال تغییرات در پرونده های اعضای سازمان براساس مقررات و ضوابط و دستور العمل های معاونت نظارت و  برنامه ریزی سازمان مرکزی

14. به روز رسانی اطلاعات اعضای سازمان در سیستم یکپارچه اینترنتی سازمان

15. کارشناسی تعرفه های بخش خصوصی در حیطه نظام پزشکی مربوطه مطابق دستورالعمل های معاونت نظارت و برنامه ریزی سازمان

16. پاسخ به استعلام های مراجع غیر قضایی در خصوص عضویت و مشخصات فردی اعضاء طبق ضوابط مربوطه

17. نظارت بر حسن انجام آیین نامه نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی بهداشتی، آرایشی و امور پزشکی

18. فعالیت در زمینه امور مالیاتی جامعه پزشکی و هیات های حل اختلاف مربوطه و تعامل با سـازمان های بیمـه گر، بیمارستان های خصوصی و انجمن ها

 
1. پيگيري و اجراي دستور العمل هاي ارسالي از سوي معاونت انتظامي سازمان مركزي

2. اجراي مصوبات هيات مديره كه توسط رياست هيات مديره ابلاغ مي گردد.

3. دستور تشكيل كميته هاي كارشناسي تخصصي براي بررسي پرونده هاي ارجاعي و نظارت بر عملكرد آنها

4. مكاتبه با مراجع ذيصلاح قضايي و درماني جهت تكميل پرونده انتظامي

5. ارتباط و تعامل با دستگاه قضايي و انتظامي

6. دستور ثبت اطلاعات مربوط به پرونده هاي انتظامي در سيستم يكپارچه سازمان مركزي

7. ارايه گواهي عدم سوء پيشينه با هماهنگي معاونت انتظامي سازمان مركزي

8. مشاركت در تشكيل شوراهاي حل اختلاف

9.مشاوره وراهنمايي مراجعين درحيطه امورانتظامي

10. ارايه شكايات رسيده به دادسراي انتظامي جهت ثبت شكايات و راهنمايي شاكيان جهت مشاوره با دادستان يا داديار اول

11.نظارت بركلـيه مراحـل رسـيدگي به امور پرونده هاي انتظامي ازدادسرا تا هيات تجديد نظر  انتظامی استان

12. پاسخ به در خواست هاي كارشناسي از طرف مراجع ذيصلاح قضايي

13. پاسخ به استعلام مراجع قضايي در خصوص عضويت اعضاء و اعلام مشخصات فردي و مكاتباتي اعضاء به مراجع قضايي مطابق ضوابط و مقررات

14. بررسي آماري و تحليل شكايات واصله و آراي صادره از دادسرا و هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي

15. دستور انتشار موارد شايع قصور پزشكي جهت پيشگيري از تكرار آن در مجلات سازمان نظام پزشكي

16. ايجاد پايگاه تحقيقاتي براي بررسي موارد قصور پزشكي و ارايه راهكارهاي علمي و عملي براي پيشگيري از تكرار آنها