امروز چهارشنبه, 19 بهمن 1401 - Wed 02 08 2023

منو

اسامی هیئت مدیره نظام پزشکی بجنورد

هیئت مدیره 92 دوره 6

آقای دکترمحمد حسين انصاري مود

آقای دکتررامتین جهانگیری

آقای دکترداريوش اميري

آقای دکتر كورش فيروزه

آقای دکترعلیرضاگلشن

آقای دکترسیدربیع علیان امیری

آقای دکتر مجيدرنجبر

آقای دکتر علي يوسفي

آقای دکترامان مرادافشین

خانم مليحه علوي

خانم فريبارخشاني

هیئت بدوی انتظامی

قاضی: آقای غلامرضاحسامی

آقای دکتر امیرصدقی

آقای دکترمحمداكبري

دکتر مجیداسماعیل نیا

آقای دکتر مجيد رنجبر

آقای دکتر علي طالقاني

خانم دکتر بهناز باريك بين

آقای دکترسیدربیع علیان امیری

آقای رضافانی- پرستار

خانم اقدس حميدي- بينائي سنج

خانم مليحه علوي

آقای دکتررامتین جهانگیری

دکتررامین جبارایمانی

هیئت تجدیدنظر

قاضي:آقای سیدهادی هاشمی

آقای دکتر ساعد وحدت

آقای دکتر داريوش اميري

آقای دکتر علی هادیزادگان

دکترعلی یوسفی

دکترامان مرادافشین

آقای دکترحسن طالبزاده فاروجی

آقای دکترجلال جهان نیا

آقای دکتر مسعودثابتی (اسفراین)

آقای دکترمحمدقاسم تابعی

خانم فريبا رخشاني- بينائي سنج

خانم اشرف فيضي-ماما

آقای حامدمرتضوی-پرستار