امروز چهارشنبه, 10 آذر 1400 - Wed 12 01 2021

منو

قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها

 

ماده ۲۷- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اخذ را ی در سراسر کشور در یک روز معین انجام میشود و مدت آن بین ۵ تا ۱۴ ساعت با نظر هیئت نظارت هر شهرستان خواهد بود.

تبصره – اخذ رای باید در یکی از روزهای تعطیل رسمی باشد.

ماده ۲۸- تبلیغات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها حداکثر ۱۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات شروع میگردد و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع رای گیری پایان می یابد .

ماده ۲۹- کلیه نامزدهای انتخابات و طرفداران آنها مجازند جهت معرفی خود و یا نامزد انتخاباتی مورد نظر نسبت به چاپ اطلاعیه دیواری، اعلامیه ، زندگینامه و دیگر آگهی های تبلیغاتی و برگزاری میزگرد و سخنرانی اقدام نمایند.

تبصره – کلیه کاندیداها و طرفداران آنها موظفند در انجام تبلیغات شئون اسلامی و قوانین جاری کشور را مراعات نمایند.

ماده ۳۰- افتتاح (تشکیل اولین جلسه) هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در یک زمان معین در سراسر کشور و حداکثرهفت روز پس از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و یا هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط ( در صورتیکه هیئت مرکزی نظارت تفویض نموده باشد) در حضور اعضای هیئت اجرائی و هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان مربوط و بنا به دعوت ریاست هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوط انجام  خواهد پذیرفت.

ماده ۳۱- هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ روز پس از افتتاح هیئت مدیره یک نفر را از بین خود بعنوان نماینده هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه در مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تعیین و رسما به دفتر امور انتخابات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی نمایند.

ماده ۳۲- اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی از بین نامزدهائیکه صلاحیت انها به تائید هیئت مرکزی نظارت رسیده باشد توسط مجمع نمایندگان هیئت مدیره های نظام پزشکی سراسر کشور انتخاب می گردند.

تبصره – انتخابات شورایعالی نظام پزشکی پس از اتمام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و تائید نهائی صحت انجام انتخابات آنها ، از سوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و افتتاح رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی و معرفی نمایندگان موضوع ماده ۲۳ آئین نامه انجام می پذیرد.

ماده ۳۳- مسئولیت برگزاری انتخابات اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی بر عهده هیئت اجرائی نظام پزشکی شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۳۴- هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی موظف است طی اعلامیه ای از طریق رسانه های گروهی ظرف مدت ۵ روز از داوطلبین عضویت در شورایعالی نظام پزشکی ثبت نام بعمل آورد.

ماده ۳۵- هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت ۲۱ روز پس از تشکیل هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها که همزمان با هم و در سراسر کشور خواهد بود و نمایندگان خود را معرفی خواهند نمود، جلسه مجمع نمایندگان منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها را بمنظور انتخاب اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی در تهران تشکیل دهد.

تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورایعالی ظرف ۷۲ ساعت نظر خود را در مورد صحت یا ابطال انتخابات فوق الذکر به هیئت اجرائی انتخابات اعلام خواهد نمود.

تبصره ۲- جلسه مجمع نمایندگان منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها با حضور دو سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

ماده ۳۶- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف مدت ۵ روز نظر خود را در مورد صلاحیت داوطلبین عضویت در شورایعالی نظام پزشکی به هیئت اجرائی انتخابات شورایعالی اعلام خواهند نمود.

ماده ۳۷- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضاء انتخابی شورایعالی نظام پزشکی فوت یا استعفاء نمایند از بین افراد علی البدل جایگزین میگردد.

ماده ۳۸- اولیه جلسه شورایعالی نظام پزطشکی حداکثر ۷ روز پس  از صدور اعتبار نامه منتخبین از سوی هیئت مرکزی نظارت بنا به دعوت وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با حضور اعضـاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و دیگر مسئولین پزشکی کشور در محل ساختمان سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تشکیل خواهد شد.

تبصره ۱- در این جلسه اعتبار نامه منتخبین شورایعالی نظام پزشکی اعطاء خواهد شد .

ماده ۳۹- شرایط لازم برای داوطلبین عضویت در شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی برابر شرایط ذکر شده در ماده ۲۲ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده ۴۰- نحوه رای گیری بصورت مخفی بوده و تعیین محل برگزاری انتخابات شورایعالی بعهده هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.

ماده ۴۱- در صورتیکه هیئت های اجرائی و نظارت در شهرستانها در اجرای دقیق آئین نامه انتخابات با ابهاماتی روبرو گردند جهت رفع ابهام از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات استعلام نموده و اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت برای هیئت های فوق قطعی و لازم الاجراء است .

ماده ۴۲- این آئین نامه در اجرای ماده ۲۰ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۴ و به پیشنهاد شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی به تصویب رسید.