امروز چهارشنبه, 10 آذر 1400 - Wed 12 01 2021

منو

قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته

ماده ۲۴ – بمنظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشگی سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیئت عالی انتظامی و هیئتهای بدوی انتظامی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل میگردند.

تبصره – عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و حرفه ای و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین بوسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و شعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم میگردند:

الف- تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل

ب – اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل

ج- توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

د- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب تخلف

ه- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور

و- محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور

ز- محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور

مصادیق تخلفات مذکور و نوع میزان مجازاتها در هر مورد و نحوه رسیدگی به آنها و اجراء احکام مربوطه به شرح آئین نامه ای خواهد بود که با رعایت موارد فوق ظرف مدت ۶ ماه پس از تشکیل شورایعالی نظام پزشکی توسط هیئت عالی انتظامی سازمان تهیه و پس از تائید شورایعالی نظام پزشکی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مادامی که آئین نامه جدید فوق الذکر تهیه و تصویب نگردیده است آئین نامه های ذیربط در این رابطه به قوت خود باقی است و اجراء خواهد شد.

ماده ۲۵- هیئتهای بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای سازمانهای نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیتدار با مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای اعضاء سازمان و تعیین مجازاتهای انتظامی مناسب برای آنها متشکل از ۹ نفر بشرح زیر خواهد بود:

۱-       یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس دادگستری شهرستانها برای شهرستان مربوطه

۲-       مسئول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه

۳-       سه نفر از پزشکان شهرستان مربوطه

۴-       یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه

۵-       یک نفر از دکترای داروساز شهرستان مربوطه

۶-       یک نفر از دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص ) شهرستان مربوطه

۷-       یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی شهرستان مربوطه

تبصره ۱- افراد موضوع بدهای ۳ ،۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق که از افراد مسلمان و متدین و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل ۵ سال در حرفه مربوطه خواهند بود و با پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تائید هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی در مرکز با حکم رئیس هیئت عالی انتظامی مرکز منصوب میگردند و عزل آنها بر عهده هیئت عالی انتظامی خواهد بود.

تبصره ۲- هر یک از هیئت های بدوی انتظامی شهرستانها علاوه بر این که مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را برعهده دارند مرجعی هستند صلاحیتدار در امر اعلام نظر کارشناسی و تحصصی به مراجع ذیصلاح قضائی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیرحرفه ای و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی

تبصره ۳- هر یک از هیئت های بدوی انتظامی میتوانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع ماده مذکور، نظرات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را درخواست نمایند کمیسیونهای مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیئت عای بدوی انتظامی قراردهند.

ماده ۲۶- بمنظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیئتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء ذیربط هیئتتهای مذکور، هیئتی بنام هیئت عالی انتظامی با ترکیب در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد:

۱-       یک نفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی رئیس قوه قضائیه

۲-       رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

۳-       پنج نفر از پزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۴-       یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۵-       یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۶-       یک نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

۷-     یک نفر از متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه

تبصره ۱- هیئت عالی انتظامی موضوع ماده فوق میتواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک هیئت بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.

تبصره ۲- افراد مذکور در بندهای ۳ ، ۴، ۵، ۶ و ۷ ماده فوق با پیشنهاد رئیس کل سازمان و تصویب شورایعالی نظام پزشکی با حکم رئیس کل سازمان برای مدت ۲ سال منصوب میگردند عزل آنها قبل از انقضای مدت ۲ سال با رئیس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخابات آنها برای دوره های بعدی بلااشکال است.

تبصره ۳- در صورتیکه کسی نسبت به رای نظام پزشکی شاکی باشد میتواند به دادگاه صالح شکایت کند.

تبصره ۴- نحوه کار هیئت عالی انتظامی و هیئت بدوی انتظامی موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون و ترتیب تشکیل جلسات آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت عالی انتظامی تهیه و به تائید رئیس کل سازمان خواهد رسید.

ماده ۲۷- هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی هریک از شهرستانها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاههای شهرستان مربوطه قراردهند.

تبصره ۱- اعلام نظر کارشناسی و تخصصی مشورتی هیئت های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستانها به دادگاههای ذیربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از ۲۰ روز از تاریخی که دادسرها و دادگاههای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.

تبصره ۲- دادگاههای جمهوری اسلامی ایران در هریک از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه بخاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی مراتب را به اطلاع هیئت بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده ۲۸- شورایعالی نظام پزشکی به منظور اجراء هرچه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون میتواند کمیسیونهای تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رئیس کل سازمان تهیه و به تصویب شورایعالی نظام پزشکی خواهد رسید.

ماده ۲۹- تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر میباشد و آئین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آئین نامه و ضوابط جدید بقوت خود باقی است .

ماده ۳۰- اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:

۱-       اعتبارات و دارائیهای موجود سازمانهای نظام پزشکی

۲-       حق عضویت سالانه اعضاء سازمانهای نظام پزشکی

۳-       کمکهای اختیاری دولت و موسسات و افراد داوطلب تامین میگردد.

ماده ۳۱ – شورایعالی نظام پزشکی موظف است پس از تصویب قانون ظرف مدت سه ماه با توجه به اهداف سازمان و لحاظ نمودن اهداف متعالی اسلام و حفظ شئونات پزشکی ، آرم جدید سازمان را تهیه و پس از تصویب و تائید ریاست جمهوری جایگزین آرم فعلی نماید.

قانون فوق مشتمل بر سی و یک ماده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم دیماه یکهزاروسیصدوهفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۴ به تائید شورای نگهبان رسیده است .

آئین نامه انتخابات هیئت مدیره و اعضای شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات طبق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون لازم است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات توسط وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به کلیه مشمولین ماده ۴ قانون از طریق رسانه های گروهی، در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران کار خود را بمنظور انجام انتخابات شروع نماید.

ماده ۲- براساس مواد ۸ و ۹ قانون، هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه هیئت های نظارت شهرستانهائی که بر طبق ماده ۸ قانون لازم است انتخابات در آنها صورت گیرد را تعیین نماید.

ماده ۳- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان مرکزی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران اسامی شهرستانهائی که واجد شرایط تاسیس سازمان نظام پزشکی میباشند را حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از اعلام رسمی تاریخ برگزاری انتخابات هیئت مدیره ها در اختیار هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات قرار خواهد داد.

تبصره- دانشگاهها و یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی موظفند اسامی آن عده از شهرستانهائی را که پس از برگزاری انتخابات سراسری هیئت مدیره ها شرایط لازم برای تاسیس سازمان نظام پزشکی را کسب می نمایند به اطلاع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برسانند تا با رعایت این آئین نامه و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری انتخابات میان دوره ای هیئت مدیره نظام پزشکی آنها اقدام نمایند.

ماده ۴- مسئولیت برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان بر عهده هیئت اجرائی انتخابات آن شهرستان بوده که ترکیب آن بشرح زیر میباشد:

الف- رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنان حسب مورد

ب – نماینده فرماندار شهرستان مربوطه

ج- پنج نفر از کادر پزشکی شهرستان مربوطه

تبصره ۱- رئیس دانشگاه و یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنان از ۱۵ تن کادر پزشکی مشمولین ماده ۴ قثانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران دعوت بعمل اورده تا در حضور هیئت نظارت شهرستان ۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل موضوع بند ج ماده ۴ این آئین نامه را انتخاب نموده و به ریاست هیئت اجرائی معرفی نمایند.

تبصره ۲- برای شهرستان تهران ( تهران – شمیرانات – شهرری- اسلامشهر) ریاست هیئت اجرائی با رئیس فعلی سازمان نظام پزشکی میباشد و تعداد مدعوین کادر پزشکی ( موضوع ماده ۴ قانون ) پنجاه نفر بنا به دعوت رئیس سازمان نظام پزشکی ، خواهد بود که از بین آنان ۲۰ نفقر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل انتخاب و به رئیس هیئت اجرائی معرفی میگردند.

تبصره ۳- اعضاء هیئت های اجرایی انتخابات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نباید نامزد عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باشند . رئیس کل نظام پزشکی از این تبصره مستثنی میباشد.

ماده ۵- مسئولین دانشگاه و یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا نمایندگان آنها حسب مورد موظفند ظرف مدت ۵ روز پس از صدور دستور شروع انجام انتخابات از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که بلافاصله پس از تشکیل هیئت های نظارت بر شهرستانها خواهد بود هیئت اجرائی انتخابات شهرستانهای مربوطه را مطابق این آئین نامه تشکیل دهند.

ماده ۶- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تشکیل نسبت به چاپ و انتشار آگهی ثبت نام داوطبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها از طریق رسانه های گروهی اقدام نموده و مراتب را بنحو مقتضی به اطلاع مشمولین موضوع ماده ۴ قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

تبصره – هیئت های اجرائی موظفند یک نسخه از آگهی ثبت نام داوطلبین را جهت اطلاع در اختیار هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان و فرمانداری شهرستان مربوطه قرار دهند.

ماده ۷- داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها باید حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ انتشار آگهی ثبت نام منتشره از سوی هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوط به محل های اعلام شده در آگهی برای ثبت نام مراجعه نمایند و پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل ،به مسئولین ثبت نام تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تبصره ۲- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند همه روزه مشخصات کامل داوطلبان عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرتسان را با سریعترین وسیله به هیئت نظارت بر انتخابات و دفتر امور انتخابات مستقر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمایند.

ماده ۸- مراجع پیش بینی شده در ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت ۲۵ روز بررسیهای لازم را پیرامون صلاحیت عضویت داوطلبین ثبت نام نموده، بعمل آورده و نظر خود را (تائید یا رد صلاحیت آنها) در مورد هریک از داوطبین اعلام نموده و مراتب را کتبا باطلاع هیئت های اجرائی انتخابات شهرستان ذیربط برسانند.

تبصره- هیئت های اجرائی انتخابات شهرستانها موظفند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام نظر مراجع موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی فقط اسامی آن عده  از داوطلبین ثبت نام شده که صلاحیت آنها به تائید نهائی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رسیده باشد را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مشمولین موضوع ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی برسانند.

ماده ۹- داوطلبینی که صلاحیت آنها به تائید نهائی هیئت  مرکزی نظارت بر انتخابات نرسیده است میتوانند حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از تاریخ انتشار آگهی داوطلبین ، اعتراض و یا شکایات خود را با ذکر مشخصات و نشانی کامل کتبا به دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تسلیم نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

تبصره – هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فقط آن عده از شکایت رسیدگی خواهد نمود که در مهلت مقرر به دبیرخانه هیئت مرکزی رسیده باشد.

ماده ۱۰- هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ظرف مدت ۷ روز شکایات واصله را مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد داد  و در صورتیکه در بین افرادی که صلاحیت آنها به تائید نرسیده است ، افرادی را تشخیص دهد که شرایط مقرر در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را دارا میباشند مراتب را طی صورتجلسه ای به هیئت اجرائی انتخابات شهرستان مربوطه اعلام می نماید تا نسبت به انتشار آگهی اسامی آنان به فوریت اقدام نماید.

تبصره – اعلام نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در مورد تائید یا رد صلاحیت داوطلبین عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی و شورایعالی قطعی است و برای کلیه هیئت های مربوطه لازم الاجرا میباشد.

ماده ۱۱- در شهرستانهائیکه یک نفر دکتر داروساز و یک نفر دندانپزشک وجود دارد

نمی توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی آن شهرستان شوند.

ماده ۱۲- در انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها هر یک از مشمولین واجد شرایط ماده ۴ فقط میتوانند یکبار با ارائه کارت عضویت سازمان نظام پزشکی رای دهند.

ماده ۱۳- حوزه های برگزاری انتخابات طبق نظر هیئت نظارت شهرستان مربوطه مشخص و به نحو مقتضی باطلاع عموم رای دهندگان خواهد رسید.

ماده ۱۴- برای اخذ رای ( تعرفه) دارای دو قسمت خواهد بود در قسمت بالای تعرفه نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی نوشته و به امضاء رای دهنده خواهد رسید قسمت زیر تعرفه سفید و برای نوشتن اسامی کاندیداها خواهد بود برگ تعرفه لازمست بنحوی ممهور به مهر انتخابات نظام پزشکی شود که قسمتی از مهر در بالا و بقیه در پائین برگ تعرفه قرار گیرد.

ماده ۱۵- رای دهندگان اسامی کاندیداهای مورد نظر خود را به ترتیب شماره روی قسمت سفید و به تعداد مورد تمایل خود نوشته و به صندوق رای خواهند انداخت.

تبصره – در صورتیکه اسامی نوشته شده بیش از تعداد لازم باشد اسامی اضافی در آخر خوانده نمی شود.

ماده ۱۶- برای پزشکان ، دندانپزشکان – داروسازان و متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی صندوقهای رای جداگانه وجود خواهد داشت .

ماده ۱۷- قبل از شروع اخذ رای باید صندوقهای خالی اخذ رای در حضور هئیت نظارت بر انتخابات شهرستان به مهر هیئت نظارت شهرستان مربوطه ممهور گردد و طی

صورتجلسه ای خالی بودن صندوق های مذدکور به تائید نمایندگان هیئت نظارت شهرستان برسد.

ماده ۱۸- پس از پایان اخذ رای صندوقهای فوق الذکر بلافاصله توسط هیئت اجرائی با حضور هیئت نظارت باز و آراء ماخوذه شمارش و تعداد آنها با تعداد قسمت فوقانی تعرفه ها تطبیق و صورتجلسه مربوطه تنظیم و به امضاء اعضاء هیئت نظارت و هیئت اجرائی رسیده و سپس صندوق مهر و موم و با حضور مامورین انتظامی به محل شمارش آراء منتقل میگردد.

ماده ۱۹- تعیین ساعت شمارش آراء بر طبق نظر هیئت نظارت بوده و مهر و موم با حضور نامبردگان باز شده و شمارش صورت خواهد گرفت . در صورتیکه امکان شمارش کلیه آراء نباشد به جلسه بعد با نظر هیئت نظارت موکول خواهد شد آراء شمارش شده در صندوق جداگانه مهر و موم و نگهداری میگردد، تعداد آراء شمارش شده وباقیمانده به ترتیب مقرر در ماده ۱۸ این آئین نامه صورتجلسه خواهد شد.

ماده ۲۰- کاندیداهای هر یک از شهرستانها میتوانند جهت نظارت بر امر شمارش آراء ۲ تا ۵ نفر از بین خود تعیین و به هیئت نظارت شهرستان مربوطه جهت انجام امر فوق معرفی نمایند.

ماده ۲۱- پس از خاتمه شمارش آراء اسامی حائزین اکثریت به ترتیب آراء کسب نموده و با ذکر تعداد آراء توسط هیئت های نظارت صورتجلسه شده وبه هیئت مرکزی نظارت برای طی مراحل قانونی ارسال خواهد شد.

ماده ۲۲- هیئت مرکزی نظارت پس از بررسی و تائید انتخابات در صورت تساوی آراء از آخرین افراد منتخب عده لازم را به حکم قرعه انتخاب خواهد کرد مگر آنکه یکی از منتخبین مذکور به نفع دیگری کنار رود.

ماده ۲۳- هیئت های اجرائی انتخابات پس از شمارش آراء حائزین اکثریت آراء را بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و به تعداد یک سوم اعضای هیئت مدیره را به ترتیب آراء ماخوذه بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مشخص و به هیئت مرکزی نظارت اعلام می نماید تا طی آگهی باطلاع مشمولین ماده ۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برسانند.

ماده ۲۴- در صورتیکه یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره فوت نموده و یا استعفاء دهند، بنحوی که هیئت مدیره مشمول انحلال موضوع ماده ۱۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران نگردد، به پیشنهاد رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تائید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ، از اعضای علی البدل انتخاب شده جهت جایگزین نمودن اعضای مستعفی و یا فوت شده دعوت بعمل خواهد آمد.

ماده ۲۵-  مدت قبول و رسیدگی به شکایات و اعتراضات که از طرف افراد به هیئت نظارت میرسد یک هفته پس از اعلام نتایج آراء خواهد بود.

ماده ۲۶- پس از تعیین حائزین اکثریت هیئت مرکزی نظارت در صورت تائید نهائی حسن انجام انتخابات هر شهرستان ، اعتبار نامه های منتخبین را امضاء و اسامی آنان را آگهی می نماید.