امروز چهارشنبه, 10 آذر 1400 - Wed 12 01 2021

منو

قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - دبیر شورایعالی مسئول تشکیل جلسات و ادره دبیرخانه شورا

 

 

ماده ۱۱- دبیر شورایعالی مسئول تشکیل جلسات و ادره دبیرخانه شورا خواهد بود اداره جلسات شورا بعهده رئیس و نایب رئیس شورا خواهد بود.

ماده ۱۲- رئیس سازمان نظام پزشکی هر یک از شهرستانها که یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان مربوط و تائید و حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب میگردد. عزل آنها نیز به عهده رئیس کل سازمان خواهد بود.

تبصره- روسای نظام پزشکی شهرستانها همان وظایف و اختیارات رئیس کل سازمان نظام پزشکی را در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه بر عهده خواهند داشت.

ماده ۱۳- بودجه سازمانهای نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تامین میگردد.

تبصره ۱- بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و تصویب شده و طبق آئین نامه مصوب شورایعالی هزینه خواهد شد.

تبصره ۲- میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه خرج بودجه پس از تصویب شورایعالی به مرحله اجراء در خواهد آمد.

ماده ۱۴- وظایف شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر میباشد:

۱- اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ۳ این قانون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آنها از طریق رئیس کل سازمان

۲- نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستانها

۳- نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به نظام پرشکی

۴- رسیدگی به تخلافت انضباطی هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستانها و رسیدگی به اختلافات داخلی آنها

۵- تهیه و تصویب دستورالعملهای اجرایی لازم در چهارچوب مواد این قانون

۶- انحلال هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در چهارچوب مواد این قانون

تبصره – هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها در موارد زیر منحل میگردند.

۱-       عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورایعالی نظام پزشکی

۲-       فوت یا استعفاء و یا عدم شرکت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضاء هیئت مدیره برای چهار جلسه متوالی

ماده ۱۵- وظایف نظام پزشکی شهرستان بشرح زیر است :

۱-       نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.

۲-       اجرای مصوبات شورایعالی در سطح شهرستان

فصل پنجم – انتخابات

ماده ۱۶- مدت عملکرد هر دوره هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی چهار سال تمام میباشد.

تبصره – شروع اولین دوره فعالیت هیئتهای مدیره مذکور حداکثر ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود.

تبصره ۲- شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی میباشد و چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعد بنحوی از انحاء پایان نیافته باشد ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مبداء شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود.

ماده ۱۷- انتخابات برای اولین دوره حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون و تجدید آن برای دوره های بعد سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پرشکی و تشکیل هئیت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره – انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائی که منحل گردیده و یا توسط هیئت نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.

ماده ۱۸- ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت ۴ سال انتخاب میگردند به شرح زیر خواهد بود.

۱-       یک نفر نماینده دادستان کل کشور

۲-       یک نفر نماینده وزارت کشور

۳-       دونفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

۴-       سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی با انتخاب مجلس شورای اسلامی

تبصره ۱- هیئت مرکزی نظارت میتواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.

تبصره ۲- تجدید انتخاب اعضاء هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است .

ماده ۱۹- هیئت مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا میباشد:

۱-       عزل و نصب اعضاء هیئتهای نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی

۲-       نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی

۳-     بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورایعالی نظام پزشکی و ابلاغ نظر هیئت مرکزی به هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی

۴-       رسیدگی به شکایات نامزدهائیکه صالحیت آنها به تائید هیئتهای نظارت نرسیده باشد و تجدید نظر در آنها

۵-       رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چهارچوب مواد قانونی و آئین نامه های مربوطه

۶-     توقف یا ابطال تمام و یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چهار چوب مواد قانونی و دستورالعملهای مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیئتهای اجرائی یا هیئتهای نظارت حوزه های انتخاباتی

۷-       تائید نهائی حسن انجام انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی و امضاء اعتبار نامه منتخبین

۸-       رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره نظام پزشکی ها و تجدید نظر در آنها

تبصره – هیئت مرکزی نظارت میتواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیئتهای نظارت بر انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها تفویض نماید.

ماده ۲۰- برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی و اعضاء شورایعالی نظام پزشکی بعهده هیئتهای اجرائی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۲۱- شرایط انتخاب کنندگان عبارتست از:

۱-       تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-       داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی

۳-       شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تائید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان

ماده ۲۲- شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و شورایعالی نظام پزشکی بشرح زیر میباشد:

۱-       تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

۲-       نداشتن فساد اخلاقی و مالی

۳-       داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق وشئون پزشکی

۴-       داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تبصره : اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود میباشند.

۵-       دارا بودن حداقل سه سال عضویت در نظام پزشکی

تبصره ۱- پزشکان ، دندانپزشکان ، دکترهای داروسازو دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص) و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی که دارای مسئولیتهای اجرائی میباشند و یا در نیروهای نظامی – انتظامی شاغلند جهت نامزدی در انتخابات و عضویت در ارکان سازمان نیازی به استعفاء از سمت و شغل خود ندارند.

تبصره ۲- کسانی که طبق قانون از انتخاب شدن بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی محرومند، حق نامزد شدن برای انتخاب در ارکان سازمان را ندارند به استثنای شرط سنی آن

ماده ۲۳- وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مسئول برگزاری انتخابات هیئت مدیره نظام پزشکی از طریق هیئتهای اجرائی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.

فصل ششم – موارد متفرقه: