امروز پنج شنبه, 14 مهر 1401 - Fri 10 07 2022

منو

قانون تشکیل نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

  • فصل اول – تعریف ، اهداف
  • فصل دوم – وظایف و اختیارات
  • فصل سوم – شرایط عضویت
  • فصل چهارم – ارکان و واحدهای تابعه
  • فصل پنجم – انتخابات
  • آئین نامه انتخابات هیئت مدیره و اعضای شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

 

فصل اول – تعریف ، اهداف:

ماده ۱- سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل میگردد.ماده ۲- اهداف سازمان عبارتند از:

۱-       تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلام در کلیه امور پزشکی.

۲-       تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشکی

۳-       تلاش در جهت حفظ و حمایت از حقوق بیماران در برابر شاغلان حرف پزشکی.

۴-       حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.

۵-       تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.

۶-       تلاش در جهت همکاری هرچه بیشتر شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای اجرائی دولتی در رفع محرومیتهای بهداشتی درمانی.

۷-       تلاش در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

 

 

فصل دوم – وظایف و اختیارات:

ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق بشرح زیر میباشد:

۱-     اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین پیش نویس لوایح غیر فوری یا تصویبنامه ها، آئین نامه های مرتبط با امور پزشکی و پیراپزشکی و امور صنفی مربوطه به مراجع ذیربط .

۲-       تنظیم دستورالعملهای تبلیغاتی و آگهی های داروئی و مواد خوراکی و آشامیدنی وآرایشی وبهداشتی وامور پزشکی و اعلام به مراجع ذیربط.

تبصره – سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت یازده روز از تاریخ وصول استعلامیه نظر خود را به مراجع ذیربط اعلام نماید.

۳-     تدوین مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلوها و سرنسخه های موسسات پزشکی و پزشکان و شاغلان حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

۴-     همکاری در اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی مستمر پزشکان ، دندانپزشکان ،داروسازان و متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی در جهت رشد وارتقاء دانش پزشکی منطبق با پیشرفتهای علمی روز به درخواست مراجع ذیربط.

۵-       صادر نمودن کارت عضویت برای اعضاء سازمان موضوع این قانون

۶-     رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند، از طریق هیئتهای ذیربط سازمان طبق مقررات مربوطه.

۷-     همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرائم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذیربط.

۸-       همکاری با مراجع ذیصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشکی در جامعه.

۹-       همکاری با مراجع ذیربط در جهت گسترش فعالیتهای علمی و تحقیقاتی و تتبعات پزشکی .

۱۰-    اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی و همکاری با مراجع ذیصلاح در اجرای آن .

۱۱-   اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعین و یا تجدیدنظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذیصلاح در وصول آنها.

۱۲-   انجام کلیه مسئوولیتها، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی محول گردیده است.

۱۳-   همکاری با مراجع ذیربط در ارائه خدمات امدادی ،بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان .

۱۴-   کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آئین نامه ای که توسط سازمان تهیه میگردد.

تبصره- اساسنامه های صندوق موضوع بند فوق توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه واجراء خواهد شد.

فصل سوم – شرایط عضویت:

ماده ۴- کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای و متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی میتوانند عضو سازمان باشند.

تبصره ۱- اعضاء سازمان همه ساله مبلغی را بعنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورایعالی نظام پزشکی تهیه میگردد.

تبصره ۲- برای پرداختین به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .

فصل چهارم – ارکان و واحدهای تابعه:

ماده ۵- ارکان و واحدهای تابعه سازمان بشرح زیر میباشد:

الف – ارکان :

۱-     شورایعالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون شورایعالی خوانده میشود و دبیرخانه آن در سازمان مرکزی نظام پزشکی که در تهران است مستقر میباشد.

۲-       هیئت های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

۳-       نظام پزشکی شهرستانها.

ب: واحدهای تابعه:

۱-       کمیسیونهای مشورتی.

۲-       صندوق تعاون و رفاه.

ماده ۶- اعضاء شورایعالی عبارتند از:

الف- بیست و دونفر از کادر پزشکی به ترتیب ۱۲ نفر پزشک، ۳ نفر دندانپزشک، ۲ نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی (حرفه ای و متخصص)، ۳ نفر دکتر داروساز و ۲ نفر از لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب مجمع نمایندگان هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانها با رای اکثریت نسبی آنها.

ب- دو نفر از کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداری و بهزیستی و انتخاب مجلس شورای اسلامی (بعنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، یک نفر از کادر پزشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره ۱- هیئت مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها یک نفر را بعنوان نماینده خود برای انتخاب ۲۲ نفر مذکور در بند الف معرفی می نماید.

تبصره ۲- جلسات شورایعالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یکبار تشکیل میشود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذیربط لازم الاجراء است .

تبصره ۳- وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین میشوند میتوانند در تمام جلسات شورایعالی و هیئت مدیره نظام پزشکی ها با حق اظهار نظر و بدون حق رای شرکت نمایند.

تبصره ۴- شورایعالی نظام پزشکی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس ویک دبیر خواهد بود که از بین اعضاء شورا با رای اکثریت نسبی اعضاء رسمی شورا برای مدت ۲ سال انتخاب میگردند.

ماده ۷- رئیس کل سازمان که مسئولیت اجرا مصوبات شورایعالی و اداره کلیه امور سازمان و واحدهای تابعه را بعهده دراد یک نفر پزشک خواهد بود که از بین افراد پیشنهادی حداقل (۳ نفر) از طرف شورایعالی به رئیس جمهور برای مدت ۴ سال انتخاب و با حکم ریاست جمهوری منصوب میگردد. عزل وی بعهده ریاست جمهوری است .

تبصره – در صورتیکه رئیس جمهوری در بین افراد پیشنهادی شورایعالی فردی را برای ریاست سازمان مناسب تشخیص نداد شورایعالی موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته افراد دیگری را به رئیس جمهور پیشنهاد نماید.

ماده ۸- در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده ۴ این قانون در آن حداقل پنجاه نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

ماده ۹- هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مرکب از ۹ نفر بشرح زیر میباشد؛

۱-       پنج نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان

۲-       یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان

۳-       یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان

۴-       یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای و متخصص

۵-       یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی

تبصره – مادامیکه انتخاب افراد موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲  ماده فوق صورت نپذیرد، به جای آنها پزشک انتخاب میگردد.

ماده ۱۰- هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستانهائیکه بیش از پانصد نفر پزشک، دندانپزشک و داروساز و متخصص و دکتر حرفه ای علوم آزمایشگاهی داشته باشند، مرکب از هفده نفر بشرح زیر میباشد:

۱-       یازده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان مربوطه

۲-       دو نفر دندانپزشکگ به انتخاب دندانپزشکان شهرستان مربوطه

۳-       دو نفر داروساز به انتخاب دکترهای داروساز شهرستان مربوطه

۴-     یک نفر از متخصصین و دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ( حرفه ای و متخصص) به انتخاب دکترهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی آن شهرستان

۵-       یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی به انتخاب فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر مامائی.

تبصره ۱- نظام پزشکی شهرستان مرکز استان عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستانهای تابع استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیر میباشد.

تبصره ۲- چنانچه مرکز استان و شهرستانهای تابع فاقد نظام پزشکی باشد، مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به آنها نظام پزشکی شهرستان یا مرکز استانی خواهد بود که از سوی شورایعالی نظام پزشکی مشخص میگردد.